Opłaty i prowizje

Zasady pobierania prowizji i opłat

 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone nie w BS Skaryszew pobiera się od wpłacającego.
 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS Skaryszew pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS Skaryszew a posiadaczem tego rachunku.
 3. Za czynności i usługi bankowe wykonane na podstawie umów zawartych przez BS Skaryszew z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie, których dokonywane są operacje BS Skaryszew pobiera się prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
 4. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  1. otwarcia i prowadzenia rachunków:
   1. lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
   2. wkładów oszczędnościowych,
   3. na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
  2. wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczegółowych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
  3. wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS Skaryszew, oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących.
  4. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS Skaryszew ( np. z tytułu najmu lokalu BS Skaryszew, dostaw, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS Skaryszew
 5. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa.
 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.

Opłaty i prowizje