Historia Banku

1911
1911

Historia Banku Spółdzielczego w Skaryszewie Początki historii obecnego Banku Spółdzielczego w Skaryszewie sięgają 1911 roku, kiedy to powołano do życia Towarzystwo Zaliczkowo-Wkładowe działające na terenie Skaryszewa i okolicznych wsi jako Kasa Spółdzielcza im. Stefczyka, W następnych latach jeszcze parokrotnie Bank zmieniał swoją nazwę, teren działania i zakres usług. Był Gminną Kasą Spółdzielczą, Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową i wreszcie Bankiem Spółdzielczym. Na początku swej działalności możliwości finansowe banku były bardzo małe, dlatego też kredytami wspomagano przede wszystkim rolników udzielając im drobnych pożyczek na nawozy, nasiona, inwentarz. Działalność finansowa ograniczała się głównie do obsługi Gminnej Spółdzielni w Skaryszewie, która wówczas była jedną z najważniejszych instytucji skupu płodów rolnych.

1973
1973

BS w Skaryszewie posiada własny lokal wybudowany w 1973 roku.

1975
1975

Rok 1975 przyniósł dalsze zmiany w działalności Banku Spółdzielczego w Skaryszewie. Powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił wobec banków spółdzielczych funkcję centralnego 'banku spółdzielczego oraz centrali finansowej i organizacyjnej. BS w Skaryszewie podpisał umowę z BGŻ w Radomiu i wniósł udział w wysokości 2 min zł i corocznie wnosił opłaty z nadwyżek bilansowych na rozwój banków spółdzielczych. BS w Skaryszewie zachował swój spółdzielczy charakter, utrzymał swoje organa statutowe, znacznie poszerzono w tym okresie zakres wykonywanych usług. Polegały one zarówno na gromadzeniu środków pieniężnych jak i na kredytowaniu rolników, rzemieślników, prywatnego handlu i usług. Z upływem czasu przybywało bankowi członków, szczerych zaangażowanych działaczy samorządowych, którzy przyczynili się do rozwoju działalności banku. W pełni realizowano zadania i osiągano większe zyski.

1990
1990

Dopiero po roku 1990 nastąpiły znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej spółdzielczości bankowej. Były, one ściśle związane z kryzysem jaki przechodziła cała spółdzielczość bankowa. BS w Skaryszewie również odczuł tak jak inne banki trudną sytuację w kraju. Szokujący wzrost oprocentowania kredytów odstraszył kredytobiorców, a znaczna część kredytów udzielanych wcześniej stała się trudna do wyegzekwowania. Rozpadły się instytucje skupu i tym samym zaprzestano ich obsługi. Był to okres wdrażania warunków gospodarki rynkowej. BS w Skaryszewie wykorzystał to do powiększenia terenu działania, kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz handlu. Mimo tych trudnych lat BS w Skaryszewie przetrwał i jak dotąd bilans roczny zawsze zamyka zyskiem.

1994
1994

Dla spółdzielczości bankowej zasadnicze zmiany wniosła ustawa Prawo Bankowe oraz nowelizacja ustawy Prawo Spółdzielcze. Z dużą pomocą dla banków spółdzielczych przyszła ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ. Jej postanowienia oznaczają nowy stan prawny dla banków spółdzielczych.

1996
1996

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie od 1996 roku był akcjonariuszem Mazowieckiego Banku Regionalnego i ma swój znaczny udział w tworzeniu tego banku, ponieważ wyniósł 107 tysięcy zł udziału. Działalność Banku Spółdzielczego w Skaryszewie w ostatnich latach to okres intensywnego rozwoju mimo trudnej sytuacji w rolnictwie. W 1996 roku BS w Skaryszewie uzyskał wymagalny próg kapitałowy w wysokości 300 tysięcy Euro, zgodnie z uchwałą NBP z dnia 5 sierpnia 1998 roku i prowadzi samodzielną działalność. Przybywa klientów, zwiększają się środki gromadzone na rachunkach bankowych. Wprowadzone są nowe formy kredytowania i oszczędzania. BS w Skaryszewie misję i zadania realizuje w coraz większych rozmiarach, gdyż rośnie jego zdolność organizacyjna i siła finansowa. Ma ofiarnie pracującą, wykształconą, znającą problemy wsi, rolnictwa i społeczności lokalnej załogę oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą.

Doświadczenie

100-letnia tradycja sprawia, że mimo dużej konkurencji Bank jest w dobrej sytuacji finansowej. BS w Skaryszewie skutecznie realizuje zadania, posiada bardzo dobrą spłacalność kredytów i odsetek oraz strategię dalszego rozwoju i umacniania swoją pozycję na rynku usług bankowych.

Modernizacja

W ciągu ostatnich lat podjęto działania mające na celu modernizacje posiadanej bazy lokalowej. Wybudowano parking, unowocześniono system rachunkowości i obsługi klientów poprzez wprowadzanie coraz nowszych usług bankowych.

O Banku