Klienci indywidualni

Kredyty

Kredyt gotówkowy

 

atrakcyjne oprocentowanie,

okres kredytowania do 15 lat,

kwota kredytu dopasowana do potrzeb i  dochodów, nawet do 255 550 zł,

środki przeznaczone na dowolny cel,

możliwość spłaty przed terminem bez dodatkowych opłat,

szybka decyzja kredytowa

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  kwota udzielonego kredytu 9.800,00 zł, całkowita kwota kredytu (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie 8,85%, całkowity koszt kredytu wynosi  2 018 ,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 245,00 zł, odsetki od kredytu 1 773,47, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów  RRSO wynosi 10,75%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi  11 818,47 zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.03.2018r.

 

Kredyt odnawialny w ROR

niskie oprocentowanie,

łatwy i wygodny dostęp,

okres kredytowania do 5 lat,

kwota limitu nawet do 255 550,00 zł, dopasowana do potrzeb i dochodów,

spłata zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na konto,

kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej, z możliwością odnowienia na kolejne 12 miesięcy

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielnego kredytu 2 500,00 zł, całkowita kwota kredytu 2 500,00 zł, (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie wynosi 5,05%, całkowity koszt kredytu wynosi  710,26 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 62,50 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 125,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 378,76 zł*, koszt usług dodatkowych 144,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie rachunku ROR  144,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO WYNOSI 10,69%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3 210,26%*

 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez okres trwania umowy kredytowej.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania  umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.03.2018 r.

 

 Kredyt mieszkaniowy

kredytowanie do 80% kosztów inwestycji

maksymalna wysokość kredytu to 550 000,00 zł,

niskie oprocentowanie,

do 25 lat okres spłaty,

karencja w spłacie kredytu,

dzień spłaty ustalany indywidualnie

Kredyt mieszkaniowy przeznaczony na:

zakup działki budowlanej,

budowę, rozbudowę i wykończenie domu lub mieszkania,

zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,

remont lub modernizację nieruchomości mieszkalnej,

zakup lub budowę garażu,

uzyskanie spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,99 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów)  100.000,00  zł, całkowita kwota do zapłaty  159 818,38 zł, oprocentowanie zmienne 4,43 %, całkowity koszt kredytu 59 818,38 (w tym: prowizja 2 500,00 zł, odsetki 56 118,38 zł, opłata za korzystanie  z rachunku ROR  1.200,00 zł,),  300 rat malejących, odsetki liczone od kapitału kredytu pozostającego do spłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie.

 

Rachunki

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia:

– gromadzenie środków pieniężnych,

– przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

– zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,

– uzyskanie i korzystanie z kredytu,

– korzystanie z kart bankomatowych.

Posiadacze rachunku

1.ROR może zostać otwarty dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych

(rezydentów) – dla jednej osoby lub jako wspólne dla dwóch lub więcej osób. Dopuszcza się możliwość otwarcia ROR dla małoletniego, w tym przypadku dysponowanie środkami na rachunku, w zakresie drobnych rozliczeń przez małoletniego dopuszczalne jest po ukończeniu 13 lat, chyba że przedstawiciel ustawowy zgłosi do banku zastrzeżenia w zakresie zakazu wypłat do 18 roku życia.

2.Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego ROR-u własnego, oraz współposiadaczem tylko jednego ROR-u wspólnego.

Otwarcie rachunku

Otwarcie ROR następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, która zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat o określonej wysokości.

Osoba występująca może złożyć u pracodawcy dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Emeryci i renciści zlecają przelewanie całości emerytury (renty) bez względu na jej wysokość.

Możliwe jest przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego oddziału/ filii Banku.

Pełnomocnictwo

Posiadacz ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej. Pełnomocnictwo może być udzielone jako stałe (bez ograniczeń – w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne – w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza ROR) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Oprocentowanie rachunku

Środki pieniężne na ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec miesiąca.

Rachunek oszczędnościowo a’vista

Książeczka a’vista umożliwia:

– gromadzenie środków pieniężnych,

– przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiadacze rachunku

Książeczki płatne na każde żądanie a’vista mogą otworzyć osoby fizyczne a także osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.

Otwarcie rachunku

Książeczka wystawiana jest na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej, którą może być osoba wnoszące wkład lub osoba przez nią wskazana.

Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona.

Wystawienie książeczki następuje po wypełnieniu, przez osobę wnosząca wkład, karty ewidencyjnej i przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Pełnomocnictwo

Pełnoletni właściciel książeczki może udzielać osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania wkładów, włącznie z likwidacją książeczki.

Oprocentowanie rachunku

Środki pieniężne na Książeczce a’vista są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego miesiąca.

Lokaty

Lokaty oszczędnościowe

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:

– 1 miesięczne,

– 3 miesięczne,

– 6 miesięczne,

– 12 miesięczne,

– 24 miesięczne,

Odsetki

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty

Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Klienci indywidualni