Dla rolników

Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

limit kredytowy do swobodnego korzystania,

odsetki liczone od wykorzystanej kwoty,

okres kredytowania do 1 roku, z możliwością wydłużenia okresu spłaty kredytu,

dogodne formy zabezpieczenia,

każdorazowy wpływ gotówki na konto policzony jako spłata kredytu, powodujący jednocześnie odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

środki na bieżącą działalność,

kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,

dogodne formy zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Okres kredytowania: krótko-, średnio- lub długoterminowy,

możliwość odroczenia terminu spłaty,

możliwość wypłaty jednorazowo lub w transzach,

możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji,

przeznaczony na podjęcie nowej działalności gospodarczej lub rozwój już istniejącej.

Rachunki

Rachunek bieżący
Rachunek bieżący umożliwia:
– gromadzenie środków pieniężnych,
– przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
– zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych.

Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie.

Pełnomocnictwo
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.
Pełnomocnictwo może być udzielone jako ogólne (bez ograniczeń – w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne – w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Prowizja
Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa prowizji i opłat bankowych.

Lokaty

Lokaty oszczędnościowe
Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:
– 1 miesięczne,
– 3 miesięczne,
– 6 miesięczne,
– 12 miesięczne,
– 24 miesięczne,

Odsetki
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Dla rolników