Dla firm

 • Kredyty

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  limit kredytowy do swobodnego korzystania,

  odsetki liczone od wykorzystanej kwoty,

  okres kredytowania do 1 roku, z możliwością wydłużenia okresu spłaty kredytu,

  dogodne formy zabezpieczenia,

  każdorazowy wpływ gotówki na konto policzony jako spłata kredytu, powodujący jednocześnie odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  środki na bieżącą działalność,

  kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,

  dogodne formy zabezpieczenia.

  Kredyt inwestycyjny

  Okres kredytowania: krótko-, średnio- lub długoterminowy,

  możliwość odroczenia terminu spłaty,

  możliwość wypłaty jednorazowo lub w transzach,

  możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji,

  przeznaczony na podjęcie nowej działalności gospodarczej lub rozwój już istniejącej.

  Rachunki

  Rachunek bieżący i pomocniczy

  Przeznaczenie rachunku
  Rachunek rozliczeniowy umożliwia:
  – gromadzenie środków pieniężnych,
  – przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
  – zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
  – uzyskanie i korzystanie z kredytu,
  Posiadacze rachunku
  Osoby uprawnione do otwarcia rachunku rozliczeniowego:
  – osoby prawne,
  – jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej,
  – osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorcy,

  Lokaty

  Lokaty oszczędnościowe

  Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:
  – 7 dniowe,
  – 14 dniowe,
  – 1 miesięczne,
  – 3 miesięczne,
  – 6 miesięczne,
  – 12 miesięczne,
  – 24 miesięczne.

  Odsetki

  Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

  Przedłużenie lokaty

  Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Dla firm