Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

limit kredytowy do swobodnego korzystania,

odsetki liczone od wykorzystanej kwoty,

okres kredytowania do 1 roku, z możliwością wydłużenia okresu spłaty kredytu,

dogodne formy zabezpieczenia,

każdorazowy wpływ gotówki na konto policzony jako spłata kredytu, powodujący jednocześnie odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

środki na bieżącą działalność,

kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,

dogodne formy zabezpieczenia.

 

Kredyt inwestycyjny

Okres kredytowania: krótko-, średnio- lub długoterminowy,

możliwość odroczenia terminu spłaty,

możliwość wypłaty jednorazowo lub w transzach,

możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji,

przeznaczony na podjęcie nowej działalności gospodarczej lub rozwój już istniejącej.

Rachunki

Rachunek bieżący i pomocniczy

Przeznaczenie rachunku
Rachunek rozliczeniowy umożliwia:
- gromadzenie środków pieniężnych,
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
- zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
- uzyskanie i korzystanie z kredytu, 
Posiadacze rachunku
Osoby uprawnione do otwarcia rachunku rozliczeniowego:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej,
- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorcy,

Lokaty

Lokaty oszczędnościowe

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe: 
- 7 dniowe,
- 14 dniowe,
- 1 miesięczne,
- 3 miesięczne,
- 6 miesięczne,
- 12 miesięczne,
- 24 miesięczne.

Odsetki

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty

Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.